Taisyklės

Išrašas iš
„KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ“,
patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato keleivių ir bagažo vežimo keleivinėmis kelių transporto priemonėmis (toliau – transporto priemonė) organizavimo ir šių vežimų vykdymo tvarką.

VI. BILIETAI, BAGAŽO KVITAI, JŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

28. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti nustatytos formos bilietus (bagažo kvitus). Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 32-890) nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

29. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

30. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra numeruoti bilietai ir bagažo kvitai. Keleivis privalo saugoti bilietą (bagažo kvitą) iki kelionės pabaigos ir jį pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus važiuojant vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, kai bilietas (bagažo kvitas) buvo įgytas elektroniniu būdu, ar naudojantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai.

31. Ekipažas bilietų kontrolės lape turi registruoti transporto priemonėse parduodamus bilietus.

32. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose, parduodamuose autobusų stočių kasose, turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, važiavimo kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, sėdima vieta ir išvykimo aikštelės numeris. Transporto priemonėse vežėjai privalo naudoti kasos aparatus, numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654), kuriais bilietuose būtų spausdinama: vežėjo pavadinimas, bilieto pardavimo data ir laikas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), važiavimo kaina, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, taip pat turi būti spausdinama maršrute parduotų bilietų ataskaita, kuri saugoma su bilietų kontrolės lapu.

33. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas (bagažo kvitas) galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietų (bagažo kvitų) galiojimą nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

34. Į tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų tos pačios dienos visus reisus bilietai (bagažo kvitai) parduodami autobusų stočių kasose ir kitose pardavimo vietose nuo jų atidarymo momento, o pardavimas nutraukiamas likus 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų. Iš anksto vienam keleiviui galima parduoti tik vieną bagažo kvitą. Bagažo kvitai vežti antrą arba didesnį negu 63 punkte nurodyti matmenys bagažo vienetą parduodami tik transporto priemonėse, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

35. Ekipažas bilietus (bagažo kvitus) keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stočių ir stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų (bagažo kvitų) visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Jeigu ekipažams neužtenka laiko parduoti bilietus (bagažo kvitus) visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

36. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.

37. Autobusų stočių kasose ar kitose pardavimo vietose gali būti organizuotas išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas, užsakymų bilietams (bagažo kvitams) priėmimas. Už tai iš keleivių gali būti imamas nustatytas mokestis.

38. Išankstinis bilietų (bagažo kvitų) pardavimas ir užsakymų jiems priėmimas pradedamas ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki išvykimo dienos ir baigiamas išvykimo išvakarėse. Jeigu užsakovas bilietų (bagažo kvitų) neatsiima: užsakytų iš anksto – per dvi paras, užsakytų tai pačiai dienai – likus 1 valandai iki išvykimo, užsakymas anuliuojamas ir bilietai (bagažo kvitai) parduodami bendra tvarka.

39. Keleivis turi teisę prieš transporto priemonės išvykimą grąžinti bilietą ir bagažo kvitą ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus šiais atvejais:
39.1. kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja išvykti daugiau nei 15 minučių;
39.2. kai keleivis negauna biliete nurodytos arba kitos sėdimos vietos.

40. Kai keleivis grąžina bilietus ir (ar) bagažo kvitus, pirktus į vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršruto reisą, jam grąžinama:
40.1. kreipiantis ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – visa bilieto (bagažo kvito) kaina;
40.2. kreipiantis likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – ne mažiau kaip 85 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos.

41. Šių taisyklių 39 punkte numatytu atveju pinigai keleiviui grąžinami išvykimo autobusų stoties kasoje, o jos nesant – pinigus grąžina ekipažas arba vežėjas. Šių taisyklių 40 punkte numatytu atveju pinigai keleiviui grąžinami bilieto (bagažo kvito) pardavimo vietoje.

42. Transporto priemonei išvykus į reisą, pinigai už nepanaudotus bilietus (bagažo kvitus) negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus, jei keleivis vežėjui pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir nepanaudotą bilietą (bagažo kvitą). Ne vėliau kaip per tris paras vežėjas turi grąžinti keleiviui ne mažiau kaip 75 procentus bilieto (bagažo kvito) kainos.

43. Kai dėl neišvažiuojamo kelio, sunkių meteorologinių sąlygų, transporto priemonės gedimo arba kitų priežasčių, nepriklausančių nuo vežėjo, negalima keleivio arba bagažo nuvežti į paskirties autobusų stotį (stotelę), keleiviui vežėjas turi grąžinti sumokėtą pinigų sumą už važiavimą ir bagažo vežimą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties autobusų stoties (stotelės). Jei transporto priemonė ir keleivis dėl minėtų priežasčių grįžta į išvykimo autobusų stotį (stotelę), keleiviui visi pinigai už važiavimą ir bagažo vežimą grąžinami išvykimo autobusų stoties kasoje, o jos nesant – pinigus grąžina vežėjas.

IX. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

56. Keleivis turi teisę:
56.1. užimti nurodytą biliete vietą;
56.2. nemokamai vežti bagažą pagal šių taisyklių 62 punktą;
56.3. nemokamai vežtis du vaikus iki 7 metų, jei jie neužima atskiros sėdimos vietos, vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais ir troleibusais bei tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusais, taip pat naudotis kitomis lengvatomis, nustatytomis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme;
56.4. gauti bilieto kainos skirtumą šių taisyklių 43 punkte nurodytu atveju;
56.5. grąžinti bilietą (bagažo kvitą) ir gauti už jį sumokėtus pinigus ar jų dalį šių taisyklių 39 ir 40 punktuose nurodytais atvejais.

57. Keleivis privalo:
57.1. įsigyti bilietą (bagažo kvitą);
57.2. saugoti bilietą ir bagažo kvitą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant;
57.3. pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint – laikytis už turėklų;
57.4. laikytis nustatytos tvarkos;
57.5. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant dokumentų originalus, patvirtinančius:
57.5.1. asmens tapatybę (kai bilietą važiuoti vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu įsigijo elektroniniu būdu);
57.5.2. teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu);
57.5.3. priklausymą specialiai keleivių grupei (specialių reisų metu) – asmens tapatybę ir priklausymą darbovietei, mokymosi įstaigai ir pan.;
57.5.4. turizmo paslaugos apmokėjimą – vykstant turizmo tikslais (užsakomųjų reisų metu).

X. LENGVATOS KELEIVIAMS

58. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėmis lengvatomis. Teisę įsigyti bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida turi asmenys, pateikę tokią teisę liudijančių dokumentų originalus. Keleiviai gali naudotis ir savivaldybių institucijų nustatytomis važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatomis.

59. Vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims ir senyvo amžiaus asmenims skiriamos 6 vietos, kurios žymimos užrašu „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkamu simboliu. Kiti keleiviai, atsisėdę į šias vietas, privalo jas užleisti nurodytiems asmenims.

60. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse keleiviams su bilietais, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, ekipažas turi pasiūlyti jiems užleisti savo vietas neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims, senyvo amžiaus asmenims.

61. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonės vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę ir išleisti bet kurio tipo stotelėje neįgaliuosius, keleivius su mažamečiais vaikais, nėščias moteris ir senyvo amžiaus asmenis jiems prašant.

XI. BAGAŽO, SMULKIŲ SIUNTŲ, PAŠTO IR KORESPONDENCIJOS VEŽIMAS, SAUGOJIMAS

62. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieno rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą. Moksleiviai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.

63. Transporto priemonės bagažinėje už mokestį galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm, vienetą. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

64. Bagažą į transporto priemonės bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas, pateikus bagažo kvitą ar bilietą.

65. Vežant keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais, automobilio salone leidžiama vežtis bagažą ir kitus daiktus, jei jie neriboja matomumo vairuotojui ir negali sugadinti ar suteršti automobilio įrenginių, sėdynių ir apmušalų, taip pat šunis su antsnukiais ir kitus kambarinius gyvūnus bei paukščius specialiuose narvuose. Gyvūnų savininkai, kad nebūtų suterštos sėdynės, privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Lengvojo automobilio bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą, neviršijantį automobilio leidžiamo apkrovimo ir netrukdantį uždaryti bagažinę.

66. Stočių bagažinėse už mokestį saugomas bagažas, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kai bendra jo matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm, išskyrus lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus. Didesnių matmenų bagažas saugomas tik esant techninėms galimybėms jį saugoti.

67. Mokestis už bagažo vežimą imamas atskirai už kiekvieną bagažo vienetą, išduodant bagažo kvitą.

68. Keleivis turi teisę įvertinti vežamą bagažinėje arba atiduotą stotyje saugoti bagažą. Už įvertinimą imamas vežėjo ar stoties savininko (valdytojo) nustatytas mokestis. Jeigu dėl įvertinimo sumos nesusitariama, bagažas su įvertinimu nepriimamas.

69. Priimamas vežti ar saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą, kurio pakuoti nereikia.

70. Transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstančias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, gyvūnus be taros.

71. Stotyse bagažas saugomas:
71.1. automatinėse bagažinėse – 5 paras, o po to perduodamas į bendrąją bagažinę arba sandėlį;
71.2. bendrosiose bagažinėse – 30 parų.

72. Jeigu per 30 parų savininkas bagažo neatsiima, bagažas realizuojamas.

73. Priimama vežti transporto priemonės bagažinėje smulki siunta, kurios matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba jeigu bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm. Vežėjas gali nepriimti vežti didesnės, negu nustatyta, smulkios siuntos.

74. Pašto siuntos reguliaraus susisiekimo maršrutų transporto priemonėmis vežamos pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjams su vežėjais sudarius vežimo sutartis, kuriose numatomos vežimo sąlygos, atsakomybė ir atsiskaitymas.

XII. RASTI DAIKTAI

75. Autobusų stoties teritorijoje arba transporto priemonėje rasti daiktai atiduodami į šios autobusų stoties bagažinę arba į kitą vežėjo nustatytą vietą, žinomą ekipažams ir keleiviams. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų transporto priemonėse rasti daiktai atiduodami į vežėjo nustatytą vietą.

76. Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą smulkiai juos aprašydamas, nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys tuoj pat perduodami policijai.

77. Daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

78. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

XIII. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ KONTROLĖ

79. Vežėjų, ekipažų ir keleivių valstybinę kelių transporto kontrolę atlieka Inspekcija, savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kontrolės tarnybos ir kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta kontrolės teisė.

80. Vežėjai gali atlikti savo įmonės transporto priemonių ekipažų, jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kelių transporto kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus juridinius asmenis. Vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų kelių transporto kontrolę vykdantys darbuotojai turi teisę sustabdyti keleivines kelių transporto priemones ir tikrinti šių priemonių ekipažų dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, bilietus ir bagažo kvitus.

81. Vežėjai, ekipažai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus.

82. Kelių transporto kontrolės teisę turinčių pareigūnų stabdomas vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus kontrolę vykdančių pareigūnų reikalavimus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti kontrolę arba jos vengti.

83. Kontrolę vykdantys pareigūnai tikrina:
83.1. kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;
83.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;
83.3. ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus (bagažo kvitus), kelionės dokumentus.

84. Nustatę šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, kontrolę vykdantys pareigūnai surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą, jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė. Kitais atvejais surašomas atitinkamas aktas.

85. Kontrolę vykdantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policijos įstaigą be bilietų (bagažo kvitų) važiavusius keleivius, kurie atsisako juos įsigyti ir (arba) neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, reikalingų administracinio teisės pažeidimo protokolui surašyti.

86. Kontrolę vykdantys pareigūnai, kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus, privalo apie tai informuoti vežėją ir leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią kompetentingą įstaigą, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

XIV. VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

87. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

88. Surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą (bagažo kvitą), t. y. sumokėti už vežimą.